1 års utökad garanti.

KONSUMENTLAGSTIFTNING

Vår ettåriga utökande garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter skilda från de rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som rör produkter som inte uppfyller kraven.

Som sådan ger vår ettåriga utökande garanti förmåner utöver, och inte i stället för, rättigheter som följer av konsumentlagstiftningen.

Konsumenten har rätt att välja att kräva service enligt vår ettåriga utökande garanti eller enligt rättigheterna i konsumentlagstiftningen.

Viktigt! Villkoren för vår ettåriga utökande garanti skall inte tillämpas på krav som ställs enligt konsumentlagstiftningen.

Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftningen kan du kontakta din lokala konsumentorganisation.

VAD OMFATTAS AV DENNA GARANTI?

PMR Nordic AB (eller den som övertar dess rättigheter eller skyldigheter) garanterar vår maskinvara och märkta tillbehör i originalförpackningen mot defekter i material och utförande när den används i enlighet med respektive bruksanvisningar, teknisk information och andra publicerade riktlinjer för produkten under en period på ETT (1) ÅR från slutanvändarens ursprungliga inköpsdatum (”Garantiperiod”). Du kommer att få de åtgärder som finns tillgängliga under den ettåriga begränsade garantin för din produkt via vårt lokala serviceställen. I händelse av fel i material och utförande kommer du att kunna ställa dina anspråk till oss även om du köpt din produkten från en tredje part.

Obs! Alla anspråk som görs under vår ettåriga utökande garanti kommer att regleras av de villkor som anges i detta garantidokument.

VAD OMFATTAS INTE AV DENNA GARANTI?

Denna garanti gäller inte för någon icke märkt maskinvara, även om den paketerats eller sålts tillsammans med våra produkter.

När du kontaktar oss via telefon kan samtalskostnader tillkomma beroende på var du befinner dig. Kontakta din telefonoperatör för ytterligare information.

Denna garanti gäller inte: (a) förbrukningsdelar, till exempel batterier eller skyddande beläggningar som är gjorda för att avta med tiden, om inte felet har uppstått på grund av defekt material eller utförande; (b) kosmetisk skada, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor och trasig plast om inte felet har uppstått på grund av defekt material eller utförande; (c) skada orsakad av användning av del eller produkt från tredje part som inte motsvarar vår produkten specifikationer; (d) skada orsakad av olycka, missbruk, felaktig användning, brand, jordbävning eller annan yttre orsak; (e) skada orsakad av användning som inte är i enlighet med produktens användarhandbok, tekniska information eller andra publicerade riktlinjer för produkten; (f) skada orsakad av service (inklusive uppgraderingar och utökningar) som utförts av någon som inte är vår representant eller auktoriserad tjänsteleverantör; (g) en produkt som har modifierats för att ändra funktioner eller kapacitet utan vår skriftliga tillåtelse; (h) fel orsakade av normalt slitage eller annat som beror på produktens normala åldrande; (i) om något serienummer har tagits bort eller gjorts oläsligt på produkten; eller (j) om vi tar emot information från offentliga myndigheter om att produkten har stulits eller du inte kan bevisa på något sätt att du är den rättmätiga ägaren av produkten (till exempel genom att visa ett inköpsbevis).

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR

Vi kan begränsa garantiservicen för produkten till länder där vi eller dess auktoriserade återförsäljare säljer enheten.

DITT ANSVAR

Du kan begära service i ett land som inte är inköpslandet och i ett sådant fall ska du följa alla gällande import- och exportlagar och regler, och du ska ansvara för alla tullavgifter, moms och andra tillhörande skatter och avgifter.

Viktigt! Försök inte öppna produkten om det inte står beskrivet i användarhandboken hur enheten öppnas eller hur du tar bort eventuella skyddskåpor. Att öppna produkten eller ta bort skyddskåpor kan orsaka skador som inte täcks av denna garanti. Endast vi eller en godkänd återförsäljare får utföra service på produkten.

VAD KOMMER VI GÖRA I HÄNDELSE AV ETT GARANTIANSPRÅK?

Om du gör ett anspråk till oss under garantiperioden i enlighet med denna garanti kommer vi efter eget godtycke att:

(i) reparera produkten med nya eller tidigare använda delar som är likvärdiga med den nya i fråga om prestanda och tillförlitlighet, eller

(ii) byta ut produkten med samma modell (eller med ditt samtycke, en liknande produkt som har samma funktionalitet) med nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga med den nya i fråga om prestanda och tillförlitlighet, eller

(iii) återbetala inköpspriset i utbyte mot återlämnande av produkten.

När en produkt eller del byts ut eller återbetalning ges kommer varje ersättningsdel bli din egendom och det utbytta eller ekonomiskt ersatta objektet blir vår egendom.

En utbytesdel eller -produkt eller en reparerad produkt har den ursprungliga produktens återstående garantitid eller 90 dagar från utbytet eller reparationen, beroende på vilket som ger dig rätt till service under längst tid.

Vi kan reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder när det gäller service som begärs i ett land annat än produktens inköpsland.

Om en vara visar sig vara felfri och felet beror på att användaren inte läst manual eller i förväg kontaktat oss för rådgivning tas en felsökningsavgift på 250:- ut, denna måste betalas innan varan returneras till kund.

HUR KAN JAG FÅ GARANTISERVICE?

Du kontaktar oss via vårt webbformulär eller e-post till info@pmrnordic.se.

Innan du får garantiservice kan vi kräva att du styrker ditt inköp, svarar på frågor som kan hjälpa till att hitta möjliga problem och följer vår procedurer för att få garantiservice, såsom att följa instruktioner för att förpacka och skicka produkter i samband med service via post som beskrivs nedan.

Du kommer inte behöva visa att avvikelsen du påtalat fanns vid leveransdatumet för att få service och support under vår ettåriga begränsade garanti såvida inte detta skulle vara oförenligt med den aktuella typen av avvikelse.

ALTERNATIV FÖR GARANTISERVICE

Vi kommer tillhandahålla garantiservice genom ett av följande alternativ:

(i) Inlämningsservice. Vi kan begära att du återlämnar din produkt till en butik eller skickar den enligt våra villkor. Din produkt kan komma att skickas till ett av reparationsserviceställen för att få service. När du fått besked om att servicen är klar hämtar du produkten utan dröjsmål från butiken, eller så meddelar vi dig att produkten kommer att skickas direkt till dig från oss.

(ii) Service via post. Om vi väljer att ge service via post skickar vi dig förbetalda fraktsedlar, paketeringsmaterial (om nödvändigt) och instruktioner om hur du ska packa och adressera din produkt för att du ska kunna skicka din produkt till oss. När servicen är klar kommer vi att returnera produkten till dig. Vi betalar för frakt till och från dig om du har följt alla instruktioner angående paketering och frakt av produkten.

(iii) Gör-det-själv-service. Under gör-det-själv-service kommer vi att tillhandahålla en ersättningsprodukt eller lätt utbytbara delar eller tillbehör till en produkt,  som kan bytas utan verktyg. Obs! vi ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med gör-det-själv-service. Om du behöver ytterligare hjälp med den ersatta produkten kan du kontakta oss på det telefonnummer som anges nedan. Om vi väljer att tillhandahålla gör-det-själv-service kommer följande process att tillämpas:

(a) Service där vi kräver retur av utbytt produkt, del eller tillbehör: vi kan reservera ett belopp på ditt betalkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten, delen eller tillbehöret och tillämpliga fraktkostnader. Vi kommer att leverera en produkt, del eller ett tillbehör som ersättning med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer vi att upphäva reservationen på ditt betalkort så att du inte kommer att debiteras för produkten eller delen och leverans till och från dig. Om du inte returnerar utbytt produkt, del eller tillbehör enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt, del eller ett tillbehör utan serviceberättigande kommer vi att debitera ditt betalkort med det godkända beloppet. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske tjänsten inte är tillgänglig för dig och vi kommer istället att erbjuda andra servicealternativ.

(b) Service där vi inte kräver retur av utbytt produkt, del eller tillbehör: Vi levererar utan extra kostnad en ersättningsprodukt tillsammans med instruktioner om installation, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av ersatt produkt, del eller tillbehör.

ANSVARSBEGRÄNSNING

(i) Hela avtalet:

Förutom de rättigheter som du har enligt konsumentlagstiftningen och som beskrivs i början av detta dokument, är alla garantier och villkor som inte anges i detta dokument undantagna från vårt ettåriga begränsade garanti. Vissa länder tillåter inte begränsningar i hur länge sådana garantier, villkor och/eller underförstådda villkor kan gälla, och därför kanske inte begränsningen ovan gäller dig.

(ii) Friskrivning när det gäller data:

Vi garanterar inte och gör inga åtaganden om eller påstår att man kan reparera eller ersätta någon produkt under denna garanti utan risk för och/eller förlust av information och/eller data lagrad på produkten.

(iii) Ansvarsbegränsning:

Vi är under inga omständigheter ansvarig för:

eventuella förluster som inte orsakats av att vi brutit mot detta garantidokument;

eventuella förluster som vid tidpunkten för köpet av produkten inte kunde anses vara en förutsebar följd av att vi bryter mot detta garantidokument; eller

förluster avseende dina eventuella verksamheter, utebliven vinst, förlust av data eller förlust av möjligheter.

Bestämmelserna i detta garantidokument ska inte tillämpas för (i) dödsfall eller personskada, (ii) bedrägeri eller grov oaktsamhet, (iii) bedräglig felaktig framställning eller (iv) annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

ALLMÄNT

Ingen av våra återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra ändringar, utökningar eller tillägg till denna garanti.

Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall den skiljas från denna garanti och lagligheten eller verkställbarheten av övriga villkor inte påverkas.

Denna garanti regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där produkten köptes.

© 2016 pmrnordic.se. Alla rättigheter förbehålls. Vi och vår logotyp är varumärken som tillhör PMR Nordic AB. och är registrerade i Sverige och andra länder.

PMR Nordic AB
E-post: info@pmrnordic.se
Org.nr: 559054-4762